VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

společnosti Tritech s.r.o., vedené u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 339442 se sídlem Chudenická 1059/30, 10200 Praha-Hostivař, IČ 09638270, DIČ CZ09638270, adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@karavanchemie.cz (dále také jen „prodávající“).

 

ČL. 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu (internetovém obchodě) provozovaném společností Tritech s.r.o. na internetové adrese www.karavanchemie.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Tritech s r.o., vedená u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 339442 se sídlem Chudenická 1059/30, 10200 Praha-Hostivař, IČ 09638270, DIČ CZ09638270 a kupujícího, kterým je podnikatel (osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).

(2) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

(4) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

ČL. 2 – UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

(1) Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje pouze výzvu k podání nabídek. Za nabídku (návrh na uzavření smlouvy) se považuje až odeslaná elektronická objednávka zboží kupujícím. K akceptaci nabídky ze strany prodávajícího a k samotnému uzavření kupní smlouvy dochází doručením informace kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku.

(2) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem vyžadovaných povinných údajů a náležitostí. Kupující se zavazuje v elektronické objednávce uvádět pouze pravdivé a závazné údaje o své osobě.

(3) Kupující je povinen převzít objednané zboží.

(4) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– je dlouhodobě nedostupné
– výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že by se takováto situace vyskytla, bude kupující neodkladně informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude s ním konzultováno další řešení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(5) Prodávající předem upozorňuje na to, že nebude akceptovat objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že ustanovení § 1913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

 

ČL. 3 – PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

(1) Prodávající se zavazuje dodávat v souladu se svým obchodním sortimentem specifikovaným ve svém nabídkovém listu a ceníku, na základě objednávky kupujícího, poté co bude ze strany prodávajícího akceptována, zboží řádně označené.

(2) Pokud není dohodnuto jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím zvolené přepravní služby.

(3) V případě, že má být zboží odesláno do místa určeného kupujícím uvedeném v objednávce, je dodávka splněna předáním zboží prvnímu dopravci, kdy zboží je zjevně označeno jako zásilka pro kupujícího. To vše na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

(4) Nebezpečí škody (ztráty, odcizení, zničení, poškození či znehodnocení) přechází na kupujícího v okamžiku převzetí prvním dopravcem.

(5) Prodávající je oprávněn k zajištění svých pohledávek plynoucích z kupní smlouvy požadovat po kupujícím vystavení vlastní biancosměnky na řad prodávajícího, případně s ohledem na výši majetku kupujícího i avalované biancosměnky solventními avalisty s tím, že směnečná suma bude doplněna při prodlení kupujícího, a to ve výši rovnající se celkové, v okamžiku vyplnění směnky, dlužné částce včetně úrokového příslušenství a případné smluvní pokuty.

 

ČL. 4 – PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem, zboží převzít a zaplatit za dodané zboží sjednanou cenu.

(2) Kupující prohlašuje, že disponuje dostatečným objemem finančních prostředků k úhradě závazků vzniklých z kupních smluv uzavřených mezi ním a prodávajícím. Zároveň se kupující výslovně zavazuje neupřednostnit žádný jiný závazek na úkor závazků vůči prodávajícímu plynoucích z této smlouvy.

(3) Kupující je povinen převzít objednané zboží.

(4) Náklady na dodání do místa určeného kupujícím budou hrazeny kupujícím. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

(5) Při převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce a zjištěné zjevné vady ihned písemně oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že množství a provedení zboží odpovídá údajům uvedeným v objednávce a že zboží je dodáno v deklarované jakosti.

(6) Skryté vady je kupující povinen reklamovat v nejkratším možném termínu po jejich zjištění, a to písemnou formou.

(7) Prodávající doručením nebo předáním zboží považuje dodávku za splněnou.

(8) Kupující souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů firmy na internetových stránkách prodávajícího i na jiných internetových stránkách dlužníků v případě, že se dostane do prodlení se zaplacením a nedojde mezi prodávajícím a kupujícím k jiné dohodě o úhradě dluhu a jejímu následnému dodržování.

(9) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby a nezaplacení faktury a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(10) Pro posouzení vady zboží je kupující povinen písemně kontaktovat prodávajícího.

(11) Prodávající se zavazuje vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

(12) Kupující se zavazuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

 

ČL. 5 – VÝHRADA VLASTNICTVÍ

(1) Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k prodávanému zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny, a případně po splnění všech nároků prodávajícího, které plynou z rámcové kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

(2) Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při podání insolvenčního návrhu kupujícího, při likvidaci firmy kupujícího, zaniká právo kupujícího disponovat se zbožím spadajícím pod výhradu vlastnictví. Prodávající je oprávněn za této situace převzít zboží do své dispozice. Převzetí zboží má účinky odstoupení od smlouvy. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího.

 

ČL. 6 – PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, hradí se pohledávky prodávajícího (zejména kupní cena) bankovním převodem nebo platební kartou v internetovém obchodě www.karavanchemie.cz nebo na dobírku v případě dovozu (odeslání) zboží v místě určeném kupujícím. Prodávající Pokud má kupující uzavřenou s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu, pak se základní splatnost faktury a další platební podmínky jakož i náležitosti daňové dokladu řídí rámcovou kupní smlouvou a k ní připojenými všeobecnými obchodními podmínkami.

(2) Je-li kupující v prodlení s plněním kterékoli pohledávky prodávajícího:

– je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne následujícího po splatnosti kupní ceny až do zaplacení. Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

– pro případ, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle jak 30 dnů, má prodávající právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany navzájem povinny vydat vše, co poskytly druhé straně na základě zaniklého závazku do tří dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, přičemž prodejní cena bude ponížena o 30%. Pokud by kupující takovouto povinnost nesplnil, je prodávající oprávněn odebrat dodané zboží, případně zboží obdobné povahy, z dispozice kupujícího. Kupující je povinen poskytnout k tomu prodávajícímu maximální součinnost.

 

ČL. 7 – ŘEŠENÍ SPORŮ

(1) Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory, vzniklé z kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

 

ČL. 8 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Pro možnost kupujícího uzavírat kupní smlouvy a obchodovat tak s prodávajícím, je prodávající oprávněn vyžadovat údaje o kupujícím, které jsou zapotřebí pro řádné vyřízení objednávky nebo zaregistrování do internetového obchodu. Kupující se zároveň zavazuje, že takovéto údaje o své osobě prodávajícímu poskytne a s použitím údajů dle těchto podmínek souhlasí. Přitom nejsou dotčena ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ani obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

(2) Veškeré osobní údaje, které zákazník ve své objednávce uvede, jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(3) Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Prodávající se rovněž zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a údaje zajišťuje proti zneužití. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávajících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

ČL. 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2020.

(2) Prodávající si vyhrazuje právo zasílat kupujícímu na jím zvolenou emailovou adresu emaily obchodního rázu včetně emailu s charakteristikou obchodní nabídky.