Blue Toilette Power 1L

199 

Není skladem

Blue Toilette Power. Profesionální řešení vhodné pro používání při běžné teplotě pro denní i dlouhodobou údržbu vaší toalety. Speciální chemické složení pro uvolňování biocidů v odstupňovaných intervalech zajišťuje rozklad fekálií, vynikající ochranu proti zápachu toalety v uzavřených prostorech, zabraňuje usazování nečistot na stěnách nádrže, vytváří dlouhotrvající modrou barvu. Koncentrát řeďte v poměru 80ml koncentrátu na 20l odpadní zásobník, 30ml pro splachovací nádrž. Při použití slané vody zvýšíte účinnost prostředku. Neobsahuje formaldehyd.

EAN: 8590601900004 Katalogové číslo: BTP1L Kategorie: , ,

Blue Toilette Power. Profesionální řešení vhodné pro používání při běžné teplotě pro denní i dlouhodobou údržbu vaší toalety. Speciální chemické složení pro uvolňování biocidů v odstupňovaných intervalech zajišťuje rozklad fekálií, vynikající ochranu proti zápachu toalety v uzavřených prostorech, zabraňuje usazování nečistot na stěnách nádrže, vytváří dlouhotrvající modrou barvu. Koncentrát řeďte v poměru 80ml koncentrátu na 20l odpadní zásobník, 30ml pro splachovací nádrž. Při použití slané vody zvýšíte účinnost prostředku. Neobsahuje formaldehyd.

Aroma – Spring valley

Obsah balení: 1L.  Kód zboží: BTP1L.  Vyrobeno v EU.

Pokyny k použití

  1. Doporučené množství 80ml nalejte do odpadní nádrže 19 – 21l.
  2. Přidejte 1L vody.
  3. Krátce promíchejte.
  4. Doporučené množství 30ml pro splachovací nádrž.

Nepřekračujte doporučené ředění uvedené na obalu. Minimální  interval výměny 5 dní.

 

Příklady pokynů pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Výrobce: Tritech s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 15

Kontakt: www.karavanchemie.cz, email: obchod@karavanchemie.cz